Zakres usług

Prawo karne, w szczególności:
– obrona w postępowaniu przygotowawczym,
– obrona w postępowaniu sądowym,
– obrona w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego,
– obrona w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary,
– obrona w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
– obrona w sprawie o uznanie środka karnego za wykonany,
– obrona w sprawach karnych skarbowych.

 

Jak również reprezentacja pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego na wszystkich etapach postępowania, z uwzględnieniem dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania lub nawiązki na rzecz pokrzywdzonego od sprawcy przestępstwa.

 

Prawo cywile, w szczególności:
– dochodzenie nieuregulowanego zadłużenia;
– ochrona przed ucieczką dłużnika z majątkiem;
– sprawy odszkodowawcze w tym, odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd w sztuce medycznej, odszkodowania i zadośćuczynienia wynikłe z wypadków samochodowych;
– sprawy związane z naruszeniem posiadania;
– sprawy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia;
– ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami przedsiębiorstw windykacyjnych;
– analiza umów dotyczących polisolokat i kredytów we frankach i pomoc prawna w tym zakresie;
– roszczenia dotyczące zasiedzenia;
– sprawy o podział majątku;
– sprawy o naruszenie dóbr osobistych;
– zniesienie współwłasności.

 

Prawo gospodarcze, w szczególności:
– dochodzenie należności z umów zawartych między przedsiębiorcami;
– dochodzenie należności od członków zarządu spółek pozostałych na skutek bezskutecznej egzekucji z majątku spółki;
– odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
– dochodzenie kar umownych, zadatku, świadczenia gwarancyjnego;
– analiza i sporządzanie projektów umów.
 

Prawo administracyjne, w szczególności:
– reprezentacja przed organami administracji publicznej;
– odwołania od decyzji organów administracji publicznej,
– skargi na decyzje w/w organów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Prawo spadkowe, w szczególności:
– sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
– sprawy o dział spadku;
– sprawy o zachowek.

 

Prawo rodzinne, w szczególności:
– sprawy o alimenty;
– sprawy rozwodowe;
– sprawy o ustalenie kontaktów.